Т
F
T
L
М

Sofia, Serdika Bus Station

Your review 4 from 1 vote
Serdika Bus Station,
Kn. Maria Luiza Blvd.
Opposite Train Station
1202, Sofia,
Bulgaria
Tel.: +359 884103392